Naloge študijske komisije so:

  • obravnava vprašanja v povezavi z vpisom in napredovanjem študentov,
  • obravnava vprašanja o prilagajanju in posodabljanju študijskih programov,
  • sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oz. drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti,
  • opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

Študijsko komisijo sestavljajo najmanj trije predavatelji šole, vodi pa jo predsednik, ki je eden izmed članov. Člane in predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Študijska komisija 2023/24

Ogrinc Nina, predavateljica, predsednica
Stefanija Leon, predavatelj
Rupnik Urša, predavateljica