Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje je pomemben del višješolskega študija, saj študentom omogoča povezovanje teoretičnih znanj in vsebin, pridobljenih v okviru šolskega izobraževanja s prakso v resničnem delovnem okolju.

V skladu s predmetnikom višješolskega študijskega programa Balet študenti opravijo 400 ur praktičnega izobraževanja v prvem in 400 ur praktičnega izobraževanja v drugem letniku.

Praktično izobraževanje lahko poteka čez vse leto ali pa je strnjeno na koncu študijskega leta in je določeno z Letnim delovnim načrtom.

Na naši šoli praktično izobraževanje poteka v SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor Opera in balet, v okviru baletnih oddelkov Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Konservatorija za glasbo in balet Maribor ter pri delodajalcih s področja plesa, baleta in zdravstvene preventive.

Ob zaključku letnika študent za predmet praktično izobraževanje izdela seminarsko nalogo in poročilo o delu ter opravi ustni zagovor pri predavatelju predmeta Praktično izobraževanje oz. pri organizatorju praktičnega izobraževanja. S tem študent pridobi oceno iz praktičnega izobraževanja. Pri ocenjevanju sodeluje mentor v organizaciji, kjer je študent opravljal praktično izobraževanje, in po potrebi tudi predavatelj tistega predmeta v modulu, iz katerega je študent izdelal seminarsko nalogo.

Uspešno opravljeno praktično izobraževanje je pogoj za vpis v 2. letnik oz. zaključek študija.

Priznavanje praktičnega izobraževanja

Študenti z vsaj tremi leti delovnih izkušenj lahko zaprosijo za priznavanje praktičnega izobraževanja. V ta namen na šoli oddajo predpisan obrazec vloge in potrebne priloge, ki so opredeljene v obrazcu.

Vloge za priznavanje praktičnega izobraževanja obravnava študijska komisija. Praktično izobraževanje se v celoti prizna študentom, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja, za katerega se izobražujejo. Delno pa se praktično izobraževanje prizna tistim študentom, ki imajo vsaj 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj.

Podrobnejša navodila o poteku oz. priznavanju praktičnega izobraževanja.