Višja baletna šola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana je osrednja slovenska izobraževalna institucija na področju klasičnega baleta na terciarni ravni ter uveljavljen in priznan nosilec šolanja baletnih plesalcev.

Študij na naši šoli poleg zelo dobrih prostorskih pogojev ponuja pester nabor predmetov, potrebnih za razvoj vsestranskega baletnega plesalca, ter delo s kompetentnimi predavatelji, ki svoje življenje posvečajo predajanju znanja mlajšim generacijam. Za študente so ključnega pomena tudi mnoga poznanstva in kontakti s priznanimi baletnimi in plesnimi umetniki, ki jih spoznajo v času študija in so jim v pomoč pri njihovi nadaljnji plesni karieri.

Poslanstvo

Višja baletna šola je specializirana za izobraževanje v klasičnem baletu in je namenjena dijakom, ki zaključujejo srednješolsko izobraževanje - program balet, učiteljem baleta ter profesionalnim baletnim plesalcem.

S študijskim programom Višja baletna šola baletnim plesalcem ponuja vsebine, ki omogočajo poglabljanje strokovnega znanja baletne in drugih plesnih tehnik ter koreografije. Študentje si pridobijo veščine za organiziranje in vodenje predstav ter kompetence za druga zahtevnejša dela na baletnem in drugem plesnem področju. Z izbirnostjo modulov je kandidatom omogočeno, da se usposobijo za plesanje zahtevnejših baletnih vlog v predstavah ali nadgradijo znanja iz koreografije, vse to pa kasneje uporabijo pri prenosu znanja na mlajše generacije.

Prizadeva si nuditi kvalitetno strokovno-teoretično znanje, ki prispeva k celostnemu razvoju plesalca in ga pripraviti za nadaljevanje kariere na baletnih odrih.

Stremi k uspešnemu povezovanju študija s praktičnim udejstvovanjem ter poglabljanju znanj in kompetenc, potrebnih za poučevanje baleta na osnovni stopnji baletnega izobraževanja in poučevanje plesne pripravnice (ob dodatno pridobljeni pedagoško-andragoški izobrazbi).

Vizija

Višja baletna šola želi postati uveljavljen in odgovoren nosilec izobraževanja in prenosa znanja s področja klasičnega baleta na slovenski nacionalni ravni.

Želimo postati osrednja baletna izobraževalna institucija, ki bo s svojim delovanjem na področju baleta združevala vse generacije baletnih plesalcev ter baletno področje povezovala tudi z drugimi plesnimi zvrstmi v slovenskem prostoru.

Vrednote

Vrednote, katerim na naši šoli dajemo posebno veljavo, so:

 • znanje, strokovnost in kompetentnost vseh deležnikov v procesu izobraževanja,
 • medsebojno sodelovanje in povezovanje,
 • vztrajnost,
 • ustvarjalnost in inovativnost,
 • zaupanje in spoštovanje,
 • etičnost,
 • strpnost in sprejemanje drugačnosti,
 • poštenost in odgovornost,
 • skrb za ohranjanje tradicije in stroke,
 • vseživljenjsko učenje in povezovanje.

Strateška področja in cilji

Strateška področja in dolgoročni cilji Višje baletne šole:

 • Zagotoviti nadgradnjo višješolskega izobraževanja na baletnem področju in spodbuditi druge oblike usposabljanj v okviru šole.
 • Krepiti sodelovanje z institucijami s področja baleta in plesa ter z umetniki s tega področja doma in v tujini.
 • Zagotavljati kvaliteto Višje baletne šole in uvajati aktivnosti, ki k temu pripomorejo.
 • Okrepiti aktivnosti za večjo prepoznavnost in večje zanimanje za vpis.