Na šoli izvajamo redni višješolski študijski program Balet za pridobitev strokovne izobrazbe in naziva višja baletna plesalka oz. višji baletni plesalec (VI. stopnja izobrazbe).

Specializirani smo za izobraževanje klasičnega baleta. Namenjeno je dijakom, ki so zaključili srednješolski program Balet, učiteljem baleta in profesionalnim baletnim plesalcem. Kandidatom, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva, redno ali izredno, je na naši šoli namenjen izredni študij.

Osnovni namen študijskega programa Balet je, da si kandidati pridobijo višjo raven strokovne izobrazbe, širše in zahtevnejše strokovno znanje baletnih in drugih plesnih tehnik, koreografije, veščine za organiziranje in vodenje predstav ter kompetence za druga zahtevnejša dela na baletnem in drugem plesnem področju. Z izbirnostjo modulov je študentom omogočeno, da se usposobijo za plesanje zahtevnejših baletnih vlog v predstavah ali nadgradijo znanja iz koreografije, vse to pa kasneje lahko uporabijo pri prenosu znanja na mlajše generacije.

Vrsta programa
Višješolski študij

Način izvajanja študija
Redni, izredni

Trajanje programa
2 leti

Število kreditnih točk
120

Vpis
Vsaki 2 leti, opravlja se preizkus nadarjenosti

Program je kreditno ovrednoten in kompetenčno zasnovan s poudarkom na umetniških, ustvarjalnih, zdravstvenih, psiholoških, pedagoških ter organizacijskih znanjih. Po bolonjskem sistemu je program ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.
Program se izvaja tako na šoli kot tudi pri delodajalcih. Prvi in drugi letnik obsegata 34 tednov izobraževalnega dela, in sicer 24 tednov predavanj (2 semestra po 12 tednov), seminarjev in vaj na šoli, ter 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih. Študenti lahko opravljajo praktično izobraževanje pri baletnih ansamblih obeh slovenskih narodnih gledališč, na pedagoškem področju pa v okviru konservatorijev ter javnih in zasebnih glasbenih šol.
Študijsko leto poteka od 1. oktobra do 30. septembra.

Zgodovina

Prvi vpis v program Balet sega v študijsko leto 2007/2008. Program je bil prvotno namenjen učiteljem baleta za osnovno stopnjo baletnega izobraževanja in za poučevanje plesne pripravnice. Ta študij sta zaključili dve generaciji študentov.

V študijskem letu 2015/2016 pa smo pričeli izvajati prenovljeni program Balet, ki poteka po smernicah javno veljavnega programa in po predpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Predmetnik

1. letnik

OznakaModul,
predmet ali
druga sestavina
Obvezno/
izbirno
LetnikŠtevilo kontaktnih urSkupno št. ur štud. delaKreditne točke
PRSVLVSkupaj
M1KOMUNICIRANJE IN POSLOVANJEobv.prvi16851017
P1Sporazumevanje, vodenje in poslovanje3624601505
P2Strokovna terminologija v francoskem jeziku241224601505
P3Informacijsko komunikacijska tehnologija2424481505
D1Praktično izobraževanje –komuniciranje in poslovanje602
M2ZDRAVSTVENA PREVENTIVA  PLESALCEVobv.prvi481806
P4Anatomija in fiziologija s teorijo gibanja3612481204
D2Praktično izobraževanje-zdravstvena preventiva plesalcev602
M3GLASBA IN PLES obv.prvi722408
P5Teorija glasbe241236903
P6Zgodovina plesa in glasbe241236903
D3Praktično izobraževanje- glasba in ples602
M4BALET 1obv.prvi15651017
P7Klasični balet1860782709
P8Repertoar1860781204
D4Praktično izobraževanje - balet 11304
M5KOREOGRAFIJA 1obv.prvi15637012
P9Osnove koreografije1860781204
P10Svetovni koreografski viri1860781505
D5Praktično izobraževanje-koreografija 1903

Oznake:

 • M – modul
 • P – predmet
 • D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomska naloga)
 • PR – predavanja
 • SV – seminarske vaje
 • LV – laboratorijske vaje

2. letnik

OznakaModul,
predmet ali
druga sestavina
Obvezno/
izbirno
LetnikŠtevilo kontaktnih urSkupno št. ur štud. delaKreditne točke
PRSVLVSkupaj
M6PLESNE TEHNIKE obv.drugi18051017
P11Karakterni in ljudski plesi2424
48903
P12Starinski in družabni plesi122436903
P13Duetni plesi123648903
P14Sodobne plesne tehnike1236481204
D6Praktično izobraževanje- plesne tehnike1204
M7PSIHOLOGIJA obv.drugi601806
P15Psihologija osebnosti, učenja in plesa4218601204
D7Praktično izobraževanje - psihologija602
M8PEDAGOŠKO DELOobv.drugi842809
P16Osnove pedagogike in didaktike241236903
P17Metodika plesa in baleta242448903
D8Praktično izobraževanje- pedagoško delo1003
M9BALET 2izbir.drugi22854018
P18Klasični balet 236
84120210
7
P19Variacije in dueti36721082107
D9Praktično izobraževanje-balet 21204
M10KOREOGRAFIJA 2izbir.drugi22854018
P20Koreografska delavnica36841202107
P21Koreografija za otroke36721082107
D10Praktično izobraževanje - koreografija 21204
Prosto izbirni predmet481505
Diplomsko delo1505

Trajanje programa

Študij traja dve študijski leti, zaključi se z diplomsko nalogo in njenim zagovorom.

Organizacija dela

Program Balet vsebuje naslednje obvezne module:

1. letnik

 • Komuniciranje in poslovanje
 • Zdravstvena preventiva plesalcev
 • Glasba in ples
 • Balet 1
 • Koreografija 1

2. letnik

 • Plesne tehnike
 • Psihologija
 • Pedagoško delo

V 2. letniku program vsebuje naslednje izbirne module:

 • Balet 2
 • Koreografija 2

Predavanja, vaje in drugo izobraževalno delo
Predavanja in vaje potekajo v skladu z urnikom, prilagojenim potrebam in zmožnostim študentov ter predavateljev in prostorov.

Študentje imajo na voljo študijsko gradivo, ki ga pripravi oz. predpiše predavatelj kot opomnik predavanj in pripomoček za pripravo na izpite. Študijsko gradivo bo pri nekaterih predmetih dostopno tudi preko spletne učilnice.

V okviru programa potekata dve vrsti vaj, in sicer seminarske in laboratorijske.

Na seminarskih vajah študentje predstavljajo in zagovarjajo individualne ali skupinske seminarske naloge oz. projekte. Za pomoč pri izdelavi seminarskih nalog so na voljo navodila za izdelavo seminarske naloge.

Laboratorijske vaje so namenjene praktični vadbi vsebin. Opravljene obveznosti iz vaj so pogoj za pristop k izpitu.

S sodelovanjem s SNG Opera in balet Ljubljana je študentom omogočeno, da obiskujejo vaje klasičnega baleta ob sobotah v SNG Opera in balet Ljubljana.

Zahtevana prisotnost pri predavanjih in vajah je najmanj 80 % oz. odvisno od specifike predmeta.

Obveznosti in pogoji, ki jih mora študent izpolniti, da lahko pristopi k izpitu pri posameznem predmetu, študentom predstavijo predavatelji posameznega predmeta.

Namen in cilji študija

Temeljni cilji študijskega programa Balet so:

 • izobraziti kandidate za višjo raven znanja klasičnega baleta za organiziranje, vodenje in koreografiranje predstav ter za plesanje v predstavah
 • usposobiti kandidate s širokim strokovnoteoretičnim in praktično uporabnim znanjem, ki bo ob dodatno pridobljeni pedagoško andragoški izobrazbi omogočal poučevanje baleta na osnovni stopnji baletnega izobraževanja in poučevanje plesne pripravnice
 • pridobiti generične in poklicno specifične kompetence s strokovnega baletnega področja s poudarkom na umetniških, ustvarjalnih, pedagoških in organizacijskih znanjih
 • razviti zmožnost apliciranja teoretičnega znanja, metodologij in modelov v prakso
 • razviti zmožnost za uporabo ustreznih metod pri reševanju strokovnih problemov
 • usposobiti se za spremljanje razvoja baletne umetnosti ter uporabo strokovne terminologije in strokovne literature
 • oblikovati samozavest in odločnost za ustvarjanje in reševanje konkretne strokovne problematike
 • oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu
 • oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost
  razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.