Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti

Na Višji baletni šoli je spremljanje in zagotavljanje kakovosti naša skupna temeljna naloga. Zavedamo se, da slovenski baletni prostor potrebuje kvalitetno nadgradnjo znanja in pridobitev kompetenc, ki bodo pripomogle k dvigu kvalitete poučevanja baleta, aktivnim plesalcem pa vstop na svetovne odre.

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti izobraževalnega dela je kontinuiran proces, ki šoli, na osnovi evalvacije dela, omogoča nenehne izboljšave. Nad skrbjo za kakovost bdi Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, ki jo sestavljajo tako predavatelji kot študenti. V ta namen šola pripravlja ankete za študente ob koncu 1. in 2. semestra ter za predavatelje oz. strokovne delavce, mentorje PRI, delodajalce in diplomante.

Naloge komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti so:

  • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,
  • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,
  • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,
  • sodeluje z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,
  • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,
  • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter
  • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.

Komisijo imenuje predavateljski zbor, sestavljajo pa jo predsednik in šest članov, od tega je pet predavateljev šole, tako da so zastopana vsa študijska področja, ter dva študenta.

Samoevalvacijsko poročilo 2020/2021

Povzetek samoevalvacijskega poročila 2019/2020

Samoevalvacijsko poročilo 2017/2018, 2018/2019

Poslovnik sistema vodenja kakovosti

Komisija 2023/24

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje baletne šole sestavljajo:
Stefanija Leon, predavatelj, predsednik
Rupnik Urša, predavateljica
Cvitkovič Dejan, predavatelj
Podgornik Vesna, predavateljica
Ogrinc Nina, predavateljica
Kerštanj Lan Dan, predstavnik študentov
Jagodič Avguštin Kaja Lin, predstavnica študentov