Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji šole, vodi pa ga direktor oz. ravnatelj.

Predavateljski zbor:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje mnenje k dolgoročnemu razvojnemu programu šole,
 • obravnava letno poročilo o kakovosti,
 • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
 • odloča o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
 • sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami,
 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja,
 • daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje k predlogu ravnatelja oziroma direktorja za napredovanj,
 • imenuje predavatelje šole,
 • sodeluje s študenti in
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.