Program naše umetniške gimnazije je usmerjen v širitev, razvijanje in poglabljanje strokovne, glasbene in plesne, ter splošne izobrazbe. Zaključi se s splošno maturo. Šola izvaja pripravo na splošno maturo iz obveznih predmetov (slovenski jezik, matematika, tuji jezik) in izbirnih predmetov (glasba, drugi tuji jezik, zgodovina).

Program umetniške gimnazije izvajamo v dveh smereh.

Glasbena smer

Plesna smer

Za vključitev v program je potrebna uspešno končana osnovna šola in posebna nadarjenost, ki se preverja s preizkusom znanja. Program omogoča pripravo na maturo iz obveznih (slovenski jezik, matematika, tuji jezik) in izbirnih predmetov (glasba, tuji jezik, zgodovina). Z uspešno opravljeno maturo dijak pridobi srednjo stopnjo izobrazbe.

Šola omogoča izvajanje programa v obeh smereh tudi kot vzporedno izobraževanje. Dijaki, ki se vzporedno izobražujejo, obiskujejo dve šoli hkrati. Matično šolo, na kateri opravljajo vse predmete po njenem programu, in hkrati na naši šoli strokovnoteoretične predmete.

Poleg rednega pouka organiziramo tudi različne kulturne dogodke, ekskurzije in športne tabore. Med šolskim letom v sklopu dodatnega izobraževanja pa dijakom na seminarjih in mojstrskih tečajih predavajo priznani profesorje visokošolskih ustanov iz širše regije.

Gostimo številne koncerte, baletne predstave in kulturne dogodke, ki bogatijo kulturno življenje mesta. Posebno pozornost namenjamo ohranjanju kulturne dediščine ter spodbujanju sodobnih umetniških praks. Na koncertih, predstavitvah in tekmovanjih dijaki lahko pokažejo svoj napredek in talente širši javnosti.

Šola je dom številnim nadarjenim dijakom, ki prihajajo iz različnih regij in okolij. Vsak posameznik je deležen individualne pozornosti in mentorstva, kar mu omogoča celostni razvoj umetniškega potenciala.

Individualen pristop in skrb za različne talente sta ključnega pomena za uspešen razvoj vsakega posameznika. Šola ponujajo visoko kakovostno kompozicijsko, inštrumentalno ali baletno izobrazbo. Dijaki razvijajo svoje spretnosti, veščine, telesno pripravljenost in umetniški izraz. Želimo si, da vsebine dijakom krepijo zavest o raznolikosti kulturnih in občih vrednot.

Komunikacija s starši je nepogrešljiva stalnica izobraževalnega procesa. Redni sestanki in individualni pogovori omogočajo njihov vpogled v napredek dijakov.

Šola vzdržuje aktivne povezave s priznanimi glasbenimi in baletnimi institucijami ter dijakom ponuja priložnosti za mednarodno sodelovanje, tekmovanja in izmenjave.