V okviru programa Modul C: jazz/zabavna glasba dijaki lahko kot glavni predmet izberejo jazz bobne, jazz petje, jazz klavir, jazz kitaro, jazz trobento, jazz pozavno, jazz kontrabas in bas kitaro ali jazz saksofon. Poleg glavnega inštrumenta se dijaki štiri leta spoznavajo tudi z dopolnilnim predmetom klavir, ki je obvezen za vse dijake.

Pouk inštrumenta in petja obsega 350 ur pouka letno. Glasbeno izobraževanje skupaj s splošnimi gimnazijskimi predmeti pomembno vpliva na dijakov čustveni razvoj, razvoj ustvarjalnosti, občutek za estetiko in kulturo nasploh.

Modul C: jazz/zabavna glasba je usmerjen v tehnično obvladovanje inštrumenta oziroma glasu, izvajalsko tehniko in izrazne značilnosti ter v muzikalno sposobnost. Pomembni sta glasbeno pomnjenje in zbranost, slušna predstava, harmonsko in ritmično občutje. Razvija se čut za obliko in strukturo, smisel za skladnost, slogovne značilnosti idr.

Vrsta programa
Srednješolski

Način izvajanja šolanja
Redno, vzporedno

Trajanje programa
4 leta

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti v skladu z Rokovnikom za vpis.

Strokovno teoretično področje tega programa obsega znanje iz solfeggia, harmonije, zgodovine glasbe, zgodovine jazza in osnove improvizacije. Pouk poteka skupinsko. Posebnost programa je predmet glasbena tehnologija, s katerim dijaka seznanimo z zgodovino snemanja in reprodukcije glasbe s tehnologijo, ki jo uporabljamo ali smo jo uporabljali. Predmet omogoči dijaku prenos pridobljenega znanja, tako teoretičnega kot praktičnega, v snovno oprijemljiv glasbeni izdelek, pa naj bo to demonstracijski posnetek nove ali priredba že obstoječe skladbe. Predmet glasbena tehnologija dijaka uvede v neposredni stik z glasbeno industrijo in s sodobnimi tehnološkimi in programskimi dosežki.

Pri strokovnih predmetih je poudarek na sposobnosti in znanju improvizacije ter sposobnosti soustvarjanja v jazzovski zasedbi. Skupaj z drugimi strokovnimi predmeti vzgajamo in izobražujemo glasbene talente ter jim omogočamo pridobivanje dodatnih glasbenih znanj in izkušenj ter jih obenem pripravljamo na samostojne nastope na glasbenem trgu.

Med strokovno-teoretične predmete sodijo tudi Big band, skupinska igra in priložnostne zasedbe. Dijaki spoznajo pomen in lepoto skupnega dela, oblikovanja umetniških vsebin, pomen odgovornosti, zaupanja in medsebojne pomoči. Tako pridobijo osebnostne odlike, ki so nujne za vsakega poklicnega ali ljubiteljskega glasbenega umetnika. Ob vsem tem si dijaki razširjajo estetska, intelektualna, čustvena in domišljijska obzorja ter razvijajo osebni kritično-analitični odnos do glasbenih del in načinov ter stopenj produkcije tovrstnih glasbenih izdelkov.

Skupaj z dijaki redno sodelujemo z Big Band RTV SLO, Glasbeno mladino ljubljansko in KGBM. Dijaki po končani srednji šoli uspešno nadaljujejo šolanje na evropskih jazz univerzah v Berlinu, Amsterdamu, Dunaju, Gradcu in seveda na novo odprtem oddelku za jazz na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo univerzitetni študij na vseh fakultetah, razen na tistih, ki predpisujejo posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.

Predmetnik

PredmetLetnik
1234Skupaj ur
letno
Maturitetni
standard
IObvezni štiriletni predmeti
1Slovenščina 4444560560
2Matematika 4444560560
3 Tuj jezik I (angleščina ali nemščina) 3333420 420
4Tuji jezik II (angleščina ali nemščina)2332350420
5Športna vzgoja 3333420
Obvezni predmeti:
6 Zgodovina222210280
7Geografija3105
8Biologija22280
Fizika22
9 Psihologija2140
Filozofija 2
10Likovna umetnost135
11Informatika 270
12Solfeggio3222315315
13Zgodovina glasbe233245210
14Glasbeni stavek 21105
15Jazz klavir1111140
16Petje – instrument3333420420
IIUre za izbirne predmete12105
IIIDruge oblike samostojnega in skupinskega dela
17Skupinska igra1112175
18Osnove improvizacije111105
19Teorija jazza z osnovami aranžiranja1111140
20Zbor – orkester22140
21Glasbena tehnologija135
IVObvezne izbirne vsebine90909090300
Skupaj vseh ur na teden 36363636

Trajanje programa

Program traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.