Na ravni srednješolskega izobraževanja in skupaj z drugimi strokovnimi predmeti program Glasbeni stavek vzgaja in izobražuje glasbene talente, jim omogoča pridobitev temeljnih glasbenih znanj ter nadgradnjo njihovega teoretičnega in ustvarjalnega znanja. Dijaki spoznavajo zgodovinsko in slogovno pogojena načela večglasne glasbe ter osnove gradnje glasbenih oblik. Na osnovi pridobljenega znanja gradijo in razvijajo kritično-analitični odnos do glasbene literature. Ustvarjajo lastne skladbe.

Glasbeni stavek je eden od temeljnih predmetov tega programa, poučujemo ga v skupnem obsegu 560 ur. Obsega področje harmonije, kontrapunkta in oblikoslovja. Glasbeni stavek razvija, poglablja in širi glasbena znanja in sposobnosti, s pomočjo katerih dijaki vstopajo na poklicno pot in se razvijajo v vsestranske glasbene umetnike.

Vrsta programa
Srednješolski

Način izvajanja šolanja
Redno, vzporedno

Trajanje programa
4 leta

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti v skladu z Rokovnikom za vpis.

Ob skupinskem in individualnem reševanju harmonskih in kontrapunktičnih nalog se dijaki razvijajo v samostojne glasbene osebnosti ter tako pridobijo izhodiščna znanja za študij kompozicije, dirigiranja, muzikologije in glasbene pedagogike.

Pouk glasbenega stavka dijakom omogoča tudi osebnostni in socialni razvoj. Spoznajo pomen in lepoto skupinskega dela, oblikovanja umetniških vsebin, pomen odgovornosti, zaupanja in medsebojne pomoči. Tako pridobijo osebnostne odlike, ki so nujne za vsakega poklicnega ali ljubiteljskega glasbenega umetnika.

Dijaki svoja teoretska znanja, pridobljena pri pouku solfeggia, harmonije, kontrapunkta, oblikoslovja, pa tudi zgodovine, umetnostne ter zlasti glasbene zgodovine, lahko uporabljajo pri kompozicijski in slogovni analizi skladb, kar je v prid boljšemu razumevanju in posledično tudi bolj kakovostni izvedbi skladb. Ob razločevanju slogovnih posebnosti, npr. baroka, klasike, romantike ipd., in pronicanju vanje si dijaki ustvarjajo močnejši osebni uvid v značaj, vsebino in posebnosti določenega obdobja slovenske in evropske zgodovine.

Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo univerzitetni študij na vseh fakultetah, razen na tistih, ki predpisujejo posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.

Predmetnik

PredmetLetnik
1.2.3.4.Skupaj ur
letno
Maturitetni
standard
IObvezni štiriletni predmeti
1Slovenščina 4444560560
2Matematika 4444560560
3 Tuj jezik I (angleščina ali nemščina) 3333420 420
4Tuj jezik I (angleščina ali nemščina) 2332350420
5Športna vzgoja 3333420
Obvezni predmeti:
6 Zgodovina222210280
7Geografija3105
8Biologija22280
Fizika22
9 Psihologija2140
Filozofija 2
10Likovna umetnost135
11Informatika 270
12Solfeggio3223315
13Zgodovina glasbe1
23210
14Glasbeni stavek 4444560
15Klavir222210
IIUre za izbirne predmete4140
IIIDruge oblike samostojnega in skupinskega dela
16Zbor – orkester* 123210
17Klavir 270
IVObvezne izbirne vsebine90909090300
Skupaj vseh ur na teden 35343436
*Dijaki, ki so vključeni v modul A glasbene smeri, obiskujejo zbor.

Trajanje programa

Program traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.