V programu Modul A: balet je klasični balet eden od obveznih predmetov umetniške gimnazije – plesna smer. Namenjenih mu je 350 ur v šolskem letu. V okviru tega programa naša šola ponuja izobraževanje in usposabljanje, da dijaki in dijakinje uresničijo svoj potencial za odličnost kot plesalci in tudi kot osebe. S tem podpiramo vse bolj raznoliko in priznano kulturo plesa v Sloveniji.

Predmeti v okviru programa Modul A: balet temeljijo na umetniški in praktični zasnovi. To so: klasični balet, klasična podržka in repertoar, sodobne plesne tehnike, stilni plesi, karakterni plesi in dopolnilni predmet klavir. Te vsebine dopolnjuje strokovno-teoretski predmet zgodovina plesa. V proces izobraževanja preko seminarjev in predavanj vabimo tudi uveljavljene umetnike, baletne mojstre, koreografe, baletne plesalce, fizioterapevte, kineziologe, nutricioniste in druge strokovnjake, ki poznajo baletno umetnost.

Vrsta programa
Srednješolski

Način izvajanja šolanja
Redno, vzporedno

Trajanje programa
4 leta

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti v skladu z Rokovnikom za vpis.

Pouk klasičnega baleta je namenjen dijakom, ki se po končani šoli lahko vključijo v baletne ansamble ali v nadaljnje izobraževanje. Je ključni predmet programa. Vsebina je razdeljena na štiri sklope: vaje pri drogu, vaje na sredini, allegro – skoki, vaje na prstih. Vsa terminologija je v francoskem jeziku. Dijak se je s terminologijo seznanjal od prvega razreda baletne šole, v gimnaziji pa to znanje še dopolnjuje.

Balet je del splošne kulture vsakega posameznika in vzgaja k vrednotenju kulturne raznovrstnosti. S svojo sistematiko spodbuja mladostnikov telesni in duševni, intelektualni, ustvarjalni in umetniški razvoj ter čut za estetiko.

Vsi predmeti se odvijajo na našem Konservatoriju v petih prostornih baletnih studiih.

Dijaki spoznajo pomen in lepoto skupinskega dela, oblikovanja umetniških vsebin, pomen odgovornosti, zaupanja in medsebojne pomoči. Tako pridobijo osebnostne odlike, ki so nujne za vsakega poklicnega ali ljubiteljskega plesalca.

Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo univerzitetni študij na vseh fakultetah, razen na tistih, ki predpisujejo posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.

Predmetnik

PredmetLetnik
1234Skupaj ur
letno
Maturitetni
standard
IObvezni štiriletni predmeti
1Slovenščina 4444560560
2Matematika 4444560560
3 Tuj jezik I (angleščina ali nemščina) 3333420 420
4Tuj jezik II (angleščina ali nemščina)2332350420
Obvezni predmeti:
5Zgodovina222210280
6Geografija3105
7Biologija22280
Fizika22
8Psihologija2140
Filozofija 2
9Likovna umetnost135
10Informatika 270
11Klasični balet1010101011901190
12Klasična podržka in repertoar224280280
13Instrument1170
14Sodobne plesne tehnike33210
15Zgodovina plesa117070
IIUre za izbirne predmete27070
IIIDruge oblike samostojnega in skupinskega dela
16Stilni ples270
17Karakterni plesi111105105
IVObvezne izbirne vsebine90909030300
Skupaj vseh ur na teden 35363636

Trajanje programa

Program traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.