Strokovni kolegij šole sestavljajo ravnatelj šole in vodje strokovnih aktivov.

Strokovni aktivi učiteljev so oblika združevanja učiteljev posameznega predmetnega področja s ciljem dosegati boljše medsebojno sodelovanje in izvajanje nalog na ravni predmetnega področja in celotnega zavoda. Sestavljajo jih učitelji istega predmeta oz. predmetnega področja.

Strokovni aktiv šole na začetku šolskega leta uskladi merila ocenjevanja znanja. Merila ocenjevanja znanja za predmet oziroma programsko enoto se določijo na podlagi kataloga znanja oz. učnega načrta. Če oblike in načini ocenjevanja znanja niso določeni v katalogu znanj oz. učnem načrtu, jih določi strokovni aktiv oziroma učitelj.

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja in daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev in dijakov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Delo strokovnega aktiva organizira in vodi vodja aktiva, temelji pa na letnem delovnem načrtu zavoda in samostojnosti ter iniciativnosti in ustvarjalnosti vodje in članov aktiva.

Na OE Srednja glasbena in baletna šola deluje 13 strokovnih aktivov.

Strokovni kolegij 2023/24

Ravnatelj

Bizjak Kotnik Betka , v. d. ravnateljica OE Srednja glasbena in baletna šola

Vodje strokovnih aktivov

Lazar Jana, aktiv za splošno izobraževalne predmete
Sojar Voglar Črt, aktiv za glasbeno teoretične predmete
Ugrin Peter, aktiv za godala
Kosmač Andreja, aktiv za klavir
Prem Kolar Mateja, aktiv za harmoniko in orgle
Vićentić Igor, aktiv za d. p. klavir in korepeticije
Gaberc Anja, aktiv za kitaro, harfo in citre
Zupan Andrej, aktiv za pihala
Volčanšek Janko, aktiv za petje
Bogolin Jože, aktiv za trobila in tolkala
Stanisavljević Milan, aktiv za jazz in zabavno glasbo
Ribič Marinka, aktiv za balet
Bičanin Zoran, aktiv za komorno igro