Violončelo, skrajšano se uporablja tudi ime čelo, je inštrument iz družine godal, katerega zvok je najbližji človeškemu glasu. Razvoj inštrumenta se je tekom stoletij skrbno dopolnjeval do modernega in vsestranskega inštrumenta, kot ga poznamo danes. Čelo odlikuje barvit in solistični ton.
Violončelo zveni mehko in toplo.

Pri notnem zapisu se pri violončelu uporablja basovski ključ, ki ga učenci spoznavajo sočasno z učenjem igranja na inštrument. Basovski ključ pri Nauku o glasbi namreč spoznavamo malo kasneje.

Violončelo srečujemo v vseh oblikah solistične, komorne in orkestralne klasične glasbe, kot tudi v ostalih popularnih in jazz zvrsteh. V zadnjem času je za svetovno prepoznavnost inštrumenta s svojimi videi znatno poskrbel duo 2CELLOS.

Oddelek
Godala

Vrsta programa
Za otroke

Starost
7 - 9 let

Trajanje programa
6 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Violončelo je v komornih sestavih in orkestrih mešanica violine in kontrabasa. S čudovitimi melodičnimi vložki ima v skladbah, poleg basovske linije ali ritmičnih elementov, nemalokrat vodilno vlogo.
 Violončelo ima velik zvočni razpon; od zelo nizkih do zelo visokih tonov.
Violončelo običajne velikosti je celinski (4/4). Otroci pričnejo z učenjem na manjših inštrumentih, najpogosteje na četrtinskih (1/4), nato pa z rastjo prehajajo od polovinskih (2/4), tričetrtinskih (3/4) in nazadnje do celinskih violončel. Oznake velikosti čela ne pomenijo dejanskega razmerja dolžine glede na celinski inštrument.

Zgodovina violončela

Violončelo se je v svoji sedanji podobi oblikoval v 16. stoletju, njegova predhodnica pa je bila Viola da gamba. Sprva je imel baročni violončelo nekoliko debelejši vrat, krajšo ubiralko, strune iz črev, pri igranju pa so ga držali med koleni. Šele leta 1860 je violenčelist in skladatelj David Popper uporabil konico, s katero je inštrument uprt v tla.

Najstarejši ohranjen čelo nosi vzdevek »Kralj«, izdelal pa ga je mojster goslar Andrea Amati iz Cremone v Italiji v sredini 16. stoletja.

Za začetni razvoj violončela sta bila zelo zaslužna skladatelja Luigi Boccherini in Joseph Haydn, ki sta inštrument razvijala predvsem znotraj komornih sestavov in orkestrov. To pa je omogočilo, da se je violončelo vedno bolj osamosvajal in pridobil enakovredno vlogo z drugimi inštrumenti.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja violončela priporočamo starost od 7 do 9 let. Poleg izkazane želje po igranju inštrumenta, je pomembna otrokova zrelost in podpora staršev. Še posebej se to izkaže pri mlajših otrocih. Napredek je odvisen od naravnih predispozicij učenca in rednega dela doma.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Klavir
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč glasbena obdobja od baroka do moderne.

Učenje violončela traja 8 let, in sicer 6 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 6. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre ter pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Učenci pri pouku inštrumenta doživljajo in spoznavajo vrednote glasbene umetnosti.

Namen in cilji poučevanja so:

 • spoznavanje osnovne tehnike igranja na violončelo,
 • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
 • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
 • razvoj izvajalskih in motoričnih spretnosti,
 • prebujanje veselja do glasbe,
 • utrjevanje koncentracije in igranja na pamet,
 • spodbujanje javnega nastopanja,
 • izoblikovanje in krepitev samopodobe ob nastopih ali tekmovanjih,
 • igranje v skupinah in različnih zasedbah v šoli,
 • spodbujanje socialne interakcije in empatije,
 • vključevanje v ljubiteljske godalne ali simfonične orkestre ter druge zasedbe v širšem okolju.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem v času šolanja omogoča izposojo primerno velikih violončel glede na učenčevo velikost in starost. Po posvetu s pedagogom si ga učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur
Prispevek se poravna v dveh obrokih, in sicer v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.