V času plesnega šolanja na našem oddelku za sodobni ples učenci razvijajo gibalno in plesno disciplino, koordinacijo v gibanju, gibljivost telesa in telesno moč. Spoznavajo in utrjujejo osnovno plesno tehniko, tehniko obvladovanja prostora in s tem oblikujejo izrazno moč. Pri učencih spodbujamo plesno ustvarjalnost, ozaveščanje dihanja v mirovanju in gibanju ter vrednotenje plesa.
Telo je instrument, s katerim, ob uporabi sodobnih plesnih tehnik, izražamo različna doživetja, misli, odnose in ideje.
Obvezni del ustvarjalnega procesa je prevajanje idej v besede. Vsako leto morajo mladi ustvarjalci sami napisati opis koncepta in procesa dela, npr. ideje, misli, postopek dela, odločitve ...

Oddelek
Sodobni ples

Vrsta programa
Za otroke

Starost
9 let

Trajanje programa
4 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Tekom šolanja se vsebine razvijajo. Stopnjuje se kompleksnost in osveščenost obvladovanja telesa z uporabo plesnih tehnik. V višjih razredih pouk poteka ob spremljavi žive glasbe na tolkalih in klavirju. Spremljavo izvajajo profesorji tolkal oz. klavirja.
Učenci sodobnega plesa nastopajo na festivalih in tekmovanjih, kot so Festival Živa, Opus, Pika miga, Mesto objemov ... S koreografijami in plesom pa se predstavljajo tudi na dogodkih institucij, kot sta npr. Glasbena matica in naš oddelek za balet srednje stopnje.
Oddelek sodobnega ples vsako leto marca ali aprila pripravi letno predstavo na odru Cankarjevega doma, kjer zaplešejo vsi učenci pripravnic in razredov sodobnega plesa.

Zgodovina sodobnega plesa

Korenine sodobnega plesa segajo daleč v prejšnje stoletje, ko je ameriška plesalka Isadora Duncan s svojimi revolucionarnimi idejami ples osvobodila baletnih copatk in zaplesala bosa. Odklanjala je klasičen balet in razvila lasten stil plesa, ki se je naslanjal na grški ideal lepote.

Poučevanje sodobnega plesa na Slovenskem ima dolgo tradicijo predvsem po zaslugi Žive Kraigher, ki je bila ena prvih pedagoginj sodobnega plesa pri nas. Bila je učenka plesne umetnice in pedagoginje Mete Vidmar, ki je v slovenskem kulturnem prostoru ustvarila temelje slovenskega sodobnega plesa.

Živa Kraigher je leta 1956 ustanovila plesno šolo. Šola je najprej delovala v okviru Pionirske knjižnice. S priključitvijo šole k novo ustanovljenemu Zavodu za glasbeno in baletno izobraževanje leta 1963 je nastal oddelek za izrazni ples, ki ga je Živa Kreigher tudi vodila. Razvijala je svoj sistem plesne vzgoje, ki je temeljil na tehniki okrogle linije. Z ambiciozno vizijo je oblikovala pobudo za ustanovitev profesionalne šole za sodobni ples. Pobuda je zaživela šele s prenovo slovenskega srednjega šolstva v šol. l. 1999/2000, ko je na naši šoli stekel program umetniške gimnazije in je bil sodobni ples vključen v predmetnik. Po Živi Kraigher so pedagoško delo prevzele njene učenke in nadaljevale njeno vizijo.

Priporočljiva starost

Pouk sodobnega plesa se prične pri 9. letih z vpisom v 1. razred programa sodobnega plesa. Program obsega šest razredov v priporočljivi starosti od 9 do 14 let. Vpis je možen na podlagi opravljenega preizkusa nadarjenosti.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
  
  
1
2
3
4
5
6
Sodobni ples
Nauk o glasbi

Trajanje programa

Šolanje sodobnega plesa traja 6 let, in sicer 4 leta na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

V 1. in 2. razredu pouk poteka dvakrat tedensko po 60 minut, v 3. in 4. razredu pa že dvakrat tedensko po 90 minut.

Po štirih letih šolanja učenci zaključijo nižjo stopnjo. Za napredovanje v 5. razred morajo uspešno opraviti letni izpit in pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije, da lahko nadaljujejo šolanje na višji stopnji, ki traja 2 leti (5. in 6. razred). V 5. in 6. razredu učenci dobijo kot dodatni obvezni predmet še NOG za plesalce.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Sodobni ples s svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni razvoj in odnos do lastnega telesa. V izobraževalnem programu ima otrok priložnost razviti pozitivno samopodobo in lastno identiteto.

Namen in cilji poučevanja so:

  • prebujanje interesa in ljubezni do plesa,
  • razvijanje kreativnosti in samozavedanja,
  • sproščanje domišljije in ustvarjalnosti,
  • vztrajnost in delovne navade,
  • telesni razvoj
  • ozaveščanje estetskega čuta,
  • razvijanje prostorskih predstav,
  • spodbujanje javnega nastopanja, socialne interakcije in empatije,
  • spodbujanje vseživljenjske udeležbe v umetnosti plesa, glasbe …

Materialni stroški šolanja

Celotni prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

1.-4. razred, 2x/teden po 60 minut: 40,00 eur/obrok
5.-6. razred, 2x/teden po 90 minut: 42,00 eur/obrok

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.