Nauk o glasbi je predmet, kjer z različnimi metodami in pristopi pri učencih spodbujamo razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Pouk vključuje tako poslušanje, izvajanje, ustvarjanje kot glasbeno-teoretične vsebine. Preko teh vsebin učenci poglabljajo ritmični, melodični in harmonski posluh, razvijajo sposobnost doživljajsko-analitičnega poslušanja in estetsko občutljivost. Pouk nauka o glasbi učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v reproduktivni in produktivni smeri. Pouk je skupinski.
Znanje glasbene teorije je temelj splošne izobrazbe glasbenikov.
Pri solfeggiu se znanja, pridobljena pri nauku o glasbi, povezujejo in nadgrajujejo. Izvajanje primerov iz glasbene literature poglablja slušno analitično zaznavo in usvajanje glasbeno-teoretičnih znanj. S tem se razvijajo glasbene sposobnosti in v ospredje se postavlja kakovost izvajanja in poustvarjalnost učencev. Učenci so deležni spodbude pri izražanju glasbenih doživetij in predstav ter pozvani k nadaljnjemu samostojnemu ustvarjalnemu in poustvarjalnemu delovanju.

Oddelek
Glasbenoteoretični predmeti

Vrsta programa
Skupinski pouk

Starost
Nauk o glasbi: 6 let
Solfeggio: po končanem 6. razredu nauka o glasbi

Trajanje programa
Nauk o glasbi: 6 let
Solfeggio: 2 leti

Vpis
/

Velikost razreda 
12 - 14 otrok

Oba predmeta sta odlična opora instrumentalnemu pouku, saj prispevata k razumevanju teoretičnih zakonitosti, dojemanju melodično-ritmičnih in harmoničnih relacij v glasbi. Sta dragocen vir odkrivanja in poznavanja glasbene zgodovine ter oblikoslovja.
Pri solfeggiu se znanja, pridobljena pri nauku o glasbi, povezujejo in nadgrajujejo.
Pouk nauka o glasbi in solfeggia je obvezni del programa. Izvajamo ga 1-krat tedensko po 60 minut.
Oba predmeta sta odlična teoretična opora instrumentalnemu pouku.

Priporočljiva starost

Nauk o glasbi lahko pričnejo obiskovati otroci v 7. letu starosti.
Solfeggio obiskujejo učenci, ki so zaključili 6. razred nauka o glasbi in obiskujejo program glasba.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Nauk o glasbi
Solfeggio

Trajanje programa

Nauk o glasbi traja 6 let, solfeggio pa 2 leti.

Namen in cilji poučevanja

Namen in cilji poučevanja so:

  • razvijanje in poglabljanje glasbenega posluha (ritmični, melodični in harmonski),
  • usvajanje znanj za analitično zaznavo tonskih odnosov in njihovo izvedbo,
  • spoznavanje glasbenih prvin in njihovih temeljnih zakonitosti,
  • razvijanje sposobnosti pozornega doživljajsko-analitičnega poslušanja,
  • spoznavanje zakonitosti estetskega oblikovanja,
  • razvijanje estetike, glasbenega okusa in sposobnosti vrednotenja,
  • ustvarjanje glasbenih vsebin,
  • spoznavanje osnov glasbenega oblikovanja,
  • nagrajevanje in medpredmetno povezovanje osvojenih glasbenih znanj.

Materialni stroški šolanja

Ni dodatnih stroškov.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.