Kontrabas je največji in po zvoku najnižji godalni inštrument v današnjem orkestru. Kot glasbilo se še vedno razvija. K temu pripomorejo tako nove skladbe, kot tudi razvoj tehnike igranja na ta inštrument. V preteklosti so poznali kontrabas na tri strune, ki je že izginil. Danes se uporabljata običajni kontrabas s štirimi strunami in kontrabas s petimi strunami.
Kontrabas je največji in po zvoku najnižji godalni inštrument v današnjem godalnem ali simfoničnem orkestru.
Kontrabas se igra stoje ali sede na visokem stolu. Pri igranju si glasbenik vrat glasbila nasloni na levo ramo, s kovinsko nogo pa glasbilo upre v tla. Nanj lahko igra v tehniki pizzicato ali gode z lokom. Pri igranju, brenkanju, nastane globok in doneč zvok. Kontrabas ima najtežji in najkrajši lok med godali.

Oddelek
Godala

Vrsta programa
Za otroke in najstnike

Starost
11 - 18 let, lahko tudi od 7 let

Trajanje programa
4 + 2 leti

Vpis
Opravlja se preizkus nadarjenosti, 3. teden meseca maja za prihodnje šolsko leto.

Za razliko od drugih godal je kontrabas uglašen v kvartah. Strune si sledijo v zaporedju E1, A1, D, G. Če ima kontrabas tudi peto struno, je ta praviloma uglašena na ton h.
Kontrabas je nepogrešljiv inštrument v orkestrih, različnih komornih skupinah ali kot solistični inštrument. Posebno mesto si je izboril v jazzu kot ritmični inštrument, in to kot tolkalo, saj ga izvajalec največkrat igra brez loka v pizzicato tehniki.
Tehniko pizzicata so nekateri jazzovski virtuozi na kontrabasu razvili do popolnosti.
Kontrabas običajne velikosti je celinski (4/4). Otroci običajno pričnejo z učenjem na manjših inštrumentih – najpogosteje na četrtinskih (1/4), nato pa z rastjo prehajajo od polovinskih (2/4), tričetrtinskih (3/4) in nazadnje do celinskih kontrabasov.

Zgodovina kontrabasa

Kontrabas se je razvil iz »viole da gamba« in je vse do danes ohranil obliko trupa z ravnim dnom ter širokim obodom. Znan je že od 16. stoletja dalje, v inštrumentalne zasedbe pa so ga uvrstili v 17. stoletju.

V 19. stoletju je skladatelj Giovanni Bottesini močno prispeval k razvoju tehnike igranja na kontrabas. S svojimi deli in muziciranjem je predstavil to glasbilo v povsem novi, do tedaj še neznani podobi. Primerjali so ga s Paganinijevo spretnostjo na violini. Bottesini je bil namreč sposoben na kontrabasu igrati visoke tone in tako je dobil vzdevek “Paganini na kontrabasu”. Napisal je knjigo o tem glasbilu, poznanih pa je tudi veliko njegovih solističnih in koncertnih skladb.

Že od nekdaj so izdelovali kontrabase različnih velikosti. V obdobju zgodnjega baroka so uporabljali celo dvometrsko glasbilo. Zaradi težav pri igranju in transportu tako velikega inštrumenta, so ga izdelovalci vse bolj zmanjševali do bolj obvladljivih velikosti, kot ga poznamo danes.

Priporočljiva starost

Za začetek učenja kontrabasa priporočamo starost od 11 do 18 let. Z učenjem lahko praviloma pričnejo tudi mlajši otroci od 7. leta naprej, kar pa je odvisno od kognitivnih in motoričnih sposobnosti otroka.

Predmetnik

 
Nižja stopnja
Višja stopnja
Predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
Kontrabas
Nauk o glasbi
Solfeggio
Pevski zbor
Orkester
Komorna igra

Trajanje programa

Učni program izvajamo po javno veljavnih učnih načrtih. Zasnovan je tako, da ga lahko prilagajamo zmožnostim posameznega učenca. Učenci so vključeni v programski koncept, ki jih vodi skozi uravnotežen razvoj muzikalnih in tehničnih sposobnosti, spoznavajoč glasbena obdobja od baroka do moderne.

Učenje kontrabasa traja 6 let, in sicer 4 let na nižji stopnji in 2 leti na višji stopnji.

Po uspešno opravljenem letnem izpitu v 4. razredu nižje stopnje učenec poleg letnega spričevala pridobi tudi potrdilo o zaključenem šolanju na nižji stopnji. Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na letnem izpitu pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih elementov igre ter pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Višja stopnja je namenjena učencem, ki imajo željo po nadaljnjem izobraževanju, a šolanja ne nadaljujejo na srednješolski stopnji.

Posebno talentirani učenci lahko opravijo preizkus nadarjenosti za srednjo šolo in svoje izobraževanje nadaljujejo na Umetniški gimnaziji Konservatorija, smer glasba.

Namen in cilji poučevanja

Med igranjem inštrumenta je pomembna sproščena drža telesa, na kateri temelji produkcija lepega tona.

Namen in cilji poučevanja so:

  • spoznavanje osnovne tehnike igranja na kontrabas,
  • spodbujanje ustvarjalnosti in delovnih navad,
  • razvoj kognitivnih in fizičnih sposobnosti,
  • razvoj izvajalskih in motoričnih spretnosti,
  • prebujanje veselja do glasbe,
  • spodbujanje javnega nastopanja,
  • utrjevanje koncentracije in igranja na pamet,
  • igranje v skupinah in različnih zasedbah v šoli,
  • spodbujanje socialne interakcije in empatije,
  • vključevanje v ljubiteljske godalne ali simfonične orkestre ter druge zasedbe v širšem okolju.

Materialni stroški šolanja

Celoten prispevek je razdeljen na 8 enakih mesečnih obrokov.

Pouk 2x/teden po 30 minut: 45,00 eur/obrok
Pouk 2x/teden po 45 minut: 48,00 eur/obrok

Izposoja inštrumenta

Šola učencem v času šolanja omogoča izposojo primerno velikih kontrabasov glede na učenčevo velikost in starost. Po posvetu s pedagogom si ga učenci lahko izposodijo na začetku šolskega leta.

Prispevek za izposojo inštrumenta na leto: 120,00 eur
Prispevek se poravna v dveh obrokih, in sicer v mesecu novembru in marcu.

Prihajajoče prireditve

Trenutno ni dogodkov.