Strokovni kolegij šole sestavljajo ravnatelj šole in vodje aktivov oz. oddelkov.

Strokovni aktivi učiteljev so oblika združevanja učiteljev posameznega predmetnega področja s ciljem dosegati boljše medsebojno sodelovanje in izvajanje nalog na ravni predmetnega področja in celotnega zavoda. Sestavljajo jih učitelji istega predmeta oz. predmetnega področja.

Strokovni aktiv šole obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnava pripombe staršev, učencev, dijakov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Člani posameznih aktivov se na sestankih dogovarjajo za enotno in kvalitetno izvajanje pouka, določajo minimalne standarde in načine za preverjanje znanja, določajo enotne kriterije ocenjevanja ter razpravljajo o didaktičnih novostih.

Delo strokovnega aktiva organizira in vodi vodja aktiva, temelji pa na letnem delovnem načrtu zavoda in samostojnosti ter iniciativnosti in ustvarjalnosti vodje in članov aktiva.

Na OE Glasbena šola deluje 9 strokovnih aktivov.

Strokovni kolegij 2023/24

Ravnatelj

Kregar Jože, v. d. ravnatelja OE Glasbena šola

Vodje strokovnih aktivov

Sever Jan, aktiv za klavir
Prem Kolar Mateja, aktiv za harmoniko in orgle
Pokeržnik Leon, aktiv za pihala, trobila in tolkala
Črnugelj Anton, aktiv za kitaro, harfo
Volčanšek Janko, aktiv za petje
Bičanin Uroš, aktiv za godala
Prošek Adrijana, aktiv za nauk o glasbi
Kovač Valdés Jana, aktiv za sodobni ples
Pavlič Tanja, aktiv za balet