Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Njegove pristojnosti so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka v tekočem šolskem letu. Predstavnika staršev se izvoli tudi na oddelku za balet. Volitve vodi razrednik. Zaradi zagotavljanja udeležbe na sestankih sveta staršev sta v oddelku izvoljena še dva namestnika predstavnika sveta staršev z nalogami in po pooblastilu predstavnika staršev. Predstavnik staršev oddelka posreduje sklepe, pobude in ideje z roditeljskih sestankov ter obvešča druge starše o vsebinah in dogovorih sestankov sveta staršev (na roditeljskih sestankih, po elektronski poti).

Na sestankih sveta staršev vodstvo šole in učitelji starše seznanijo z delom na šoli in z rezultati v preteklem obdobju, starši pa sklepajo o nekaterih dodatnih dejavnostih na šoli ter dajejo pobude za izboljšanje dela in sodelovanja.

Poslovnik sveta staršev

Svet staršev 2023/24

Kos Draga, predsednica sveta staršev
Bračič Požar Alenka, namestnica predsednice sveta staršev
Tavčar Helena, 1.a
Mahnič Leja, 1.b
Ziherl Tomaž, 2.a
Žnidaršič Florijana, 2.b
Janc Srakar Tina, 3.a
Peršolja Jana, 3.b
Kos Draga, 4.a
Bertoncelj Alenka Lenna, 4.b
Bračič Požar Alenka, baletni oddelek