Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci OE Glasbena in baletna šola.

Naloge učiteljskega zbora so:

  • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
  • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
  • odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
  • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
  • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja,
  • odloča o vzgojnih ukrepih in
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.