Svet šole

Svet šole imenuje in razrešuje direktorja oz. ravnatelja zavoda, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki.

Svet šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana je natančno opredeljen s sklepom v Aktu o ustanovitvi Konservatorija. Odločitve sprejema na način, po postopkih in v rokih, ki so določeni v Aktu in v skladu z zakonskimi predpisi.

Svet šole sestavlja 17 članov, in sicer:

  • trije predstavniki ustanoviteljev
  • pet predstavnikov delavcev šole
  • trije predstavniki staršev učencev in dijakov
  • dva predstavnika dijakov
  • trije predstavniki višje baletne šole
  • predstavnik strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta zavoda

Dva predstavnika ustanoviteljev imenuje vlada Republike Slovenije, enega pa Mestna občina Ljubljana.

Svet šole 2023/24

Predstavniki delavcev šole

Moder Jani, predsednik sveta
Kulenović Slaven, član
Laznik Oskar, član
Paklar Nataša, članica
Vićentić Igor, član

Predstavniki staršev učencev in dijakov

Hojs Bor, za OE Glasbena šola
Kos Draga, za OE Srednja glasbena in baletna šola
Bračič Požar Alenka, za OE Srednja glasbena in baletna šola

Predstavniki dijaške skupnosti

Srakar Hana, 3. a
Lipovšek Tanea, 4. b

Predstavniki študentov

Markovič Lara, 1. letnik
Dedić Selma, 2. letnik
Škrjanc Katarina, diplomantka

Predsednica strateškega sveta

Cestnik Tehovnik Vesna