Šolski sklad

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana ima podlagi 135. člena Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja svoj šolski sklad. Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti in potreb učencev Glasbene šole in dijakov Srednje glasbene in baletne šole, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Sklad lahko financira nakup nadstandardne opreme za zviševanje standarda pouka in podobno. Največ sredstev šolski sklad nameni sofinanciranju poletnih izobraževalnih glasbenih ali plesnih seminarjev.

Do subvencije so upravičeni vsi učenci in dijaki naše šole. Višina subvencije se določi glede na socialno-ekonomski status družine in glede na povprečno učno oceno glasbenih oziroma plesnih predmetov. Pri višini subvencije upoštevamo tudi število dijakov, ki potrebujejo sofinanciranje iz šolskega sklada.

Pravila delovanja šolskega sklada ureja Pravilnik šolskega sklada.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Upravni odbor sestavljajo:

  • trije predstavniki šole, ki jih predlaga svet šole,
  • trije predstavniki staršev, ki jih predlaga svet staršev,
  • predstavnik dijakov, ki ga predlaga dijaška skupnost.

Upravni odbor 2023/24

Predstavniki šole

Kregar Jože, v. d. ravnatelja OE Glasbena šola
Vasle Tatjana
Podvornik Nuša, svetovalna delavka

Predstavniki staršev

Peršolja Jana, OE Srednja glasbena in baletna šola, predsednica
Crevatin Branko, OE Glasbena šola
Žnidaršič Florijana, OE Srednja glasbena in baletna šola

Predstavnik dijakov

Kulovec Luka, 4. a.