Iskanje


Vpis, napredovanje v višji letnik ter zaključek študija

 

Na Višjo baletno šolo se lahko vpiše: 

a) kdor je uspešno zaključil umetniško gimnazijo, plesna smer – balet ali

b) kdor je uspešno zaključil gimnazijo ali katerikoli srednješolski strokovni program in je opravil maturo iz izbirnega predmeta glasba – balet ali

c) kdor je uspešno zaključil zgoraj navedenim programom ustrezen program in

– je opravil preizkus posebne nadarjenosti iz baleta po merilih in kriterijih avdicije za baletnega plesalca.

 

Če se v program prijavi več kandidatov, kot je razpisanih vpisnih mest, šola s soglasjem ministra za izobraževanje, znanost in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa se izberejo po številu doseženih točk.

Kdor je bil že tri leta vpisan (redno ali izredno) v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju. Tem kandidatom je namenjen izredni študij, za katerega ima VBŠ pripravljen dokument Prilagoditve za izvajanje izrednega študija. 

V primeru omejitve vpisa imajo prednost kandidati pri vpisu v redni študij, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Starostne omejitve za vpis v redni oz. izredni študij ni. Na redni študij se lahko prijavi tudi zaposleni kandidat. Zaposleni študentje ne morejo uveljavljati pravic in ugodnosti, ki sicer izhajajo iz statusa študenta (npr. do študentske prehrane, štipendije, zdravstvenega zavarovanja, idr.).

 

Prijava za vpis

Vpis se odvija vsaki dve leti. Naslednji vpis v 1. letnik Višje baletne šole bo potekal v letu 2025.

Elektronski obrazec in vse informacije za prijavo v višješolsko strokovno izobraževanje so na voljo na strani Višješolske prijavne službe: vss-ce.com/VPS

 

Informacije za tuje državljane

Če ste / boste srednjo šolo končali izven Slovenije, prijavi ne prilagajte dokazil (tudi, če že imate nostrifikacijo), morate pa poslati višji strokovni šoli, ki ste jo navedli pod 1. željo naslednja dokazila:

  •          overjeno kopijo zaključnega spričevala srednje šole,
  •          overjen prevod zaključnega spričevala srednje šole v slovenski jezik,
  •          overjeno kopijo spričevala predzadnjega letnika srednje šole,
  •          overjen prevod spričevala predzadnjega letnika srednje šole v slovenski jezik,
  •          overjeno kopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole,
  •          overjen prevod spričevala zadnjega letnika srednje šole v slovenski jezik,
  •          kopijo identifikacijskega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica),
  •          kronološki opis dosedanjega izobraževanja,
  •          izpolnjeno vlogo o priznavanju izobraževanja pridobljenega v tujini (obrazec N).

Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991, postopek priznavanja izobraževanja oz. odločba o izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis v študijski program ni potrebna. Prijavi priložite overjeno fotokopijo zaključnega spričevala ter overjeni spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.

Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IBO) je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.

 

Napredovanje v višji letnik

V 2. letnik lahko napreduje študent, ki je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.

 
Dostopnost