Iskanje


Vpis v glasbeno šolo

Spoštovani,

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana OE Glasbena šola vabi k vpisu otroke, da se v novem šolskem letu vključijo v programe, ki jih ponujamo. Predstavitev programov in inštrumentov smo pripravili na spodnji povezavi, kjer si jo lahko skupaj z otroci ogledate. Predstavitev združuje posnetke mlajših učencev glasbene šole in plesne smeri s spremno besedo prof. Suzane Rožmanec.

nastop.kgbl.si/10324

Vabljeni k ogledu!

 

Sprejemni preizkusi za inštrument, petje, balet in sodobni ples bodo potekali med 21. in 22. 5. 2021.

Pomembnejši datumi:

Odprtje pred prijave na sprejemne preizkuse: 19. 4. 2021
(za inštrument, petje, balet in sodobni ples)

Objava prostih mest za novo šolsko leto: 4. 5. 2021 (za vse programe in razrede)

Vloge za prepis učencev lahko starši posredujete po pošti ali elektronski pošti, OE Glasbena šola, Vegova 7, 1000 Ljubljana, glasbena.sola@kgbl.si: do vključno 11. 5. 2021.

 

Povezava za prijavo: https://www.eglasbenasola.si/

 

Minister pristojnega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport določi v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za glasbene šole (Uradni list RS, št. 50/2012) in na podlagi podrobnejših navodil o šolskem koledarju za glasbene šole za posamezno šolsko leto razporeditev pouka, roke za razpis vpisa in vpis, roke za sprejemni preizkus in izpite, pouka proste dneve ter trajanje in razporeditev šolskih počitnic v šolskem letu.

 1. RAZPIS 

  Učenci se vpisujejo v glasbeno šolo na podlagi razpisa za vpis. Glasbena šola objavi razpis za vpis do konca meseca maja za naslednje šolsko leto. V razpisu glasbena šola navede izobraževalni program, instrumente, ples,  oziroma predmete, za katere bo izvajala pouk, predvideno število učencev in druge pogoje za vpis.

 2. ŠTEVILO VPISNIH MEST

  Glasbena šola uskladi število vpisnih mest s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov in petja.

  Za širitev dejavnosti si mora glasbena šola pridobiti poprejšnje soglasje ministra, pristojnega ministrstva.

 3. VPISNI POGOJI

  Starost učencev in druge vpisne pogoje določa izobraževalni program.

 4. SPREJEMNI PREIZKUS

  Skladno s 23. členom Zakona o glasbenih šolah se vpis v glasbeno šolo opravi na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

  Predhodna prijava za vpis v glasbeno šolo ni potrebno. Prijavite se neposredno pred pristopom k  sprejemnemu preizkusu na obrazcu Prijavnica za vpis v glasbeno šolo, ki ga prejmete v glasbeni šoli. Poleg podatkov o bivališču in rojstnih podatkov potrebujete tudi EMŠO številko otroka.

  Sprejemni preizkus opravljajo učenci pred vpisom. To velja tudi za učence  s tujimi listinami o glasbenem izobraževanju, ki se želijo vključiti v glasbeno izobraževanje v Republiki Sloveniji. Komisija za sprejemni preizkus odloči, v kateri razred se učenec lahko vključi. Po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu se učenec vpiše v ustrezen program in razred. Vsebino sprejemnega preizkusa in druge podrobnosti določa izobraževalni program. Komisijo za sprejemni preizkus in njene naloge določi ravnatelj šole.  SPREJEMNI PREIZKUS za vpis v šolsko leto 2020/21 bo potekal 21. in 22. 5. 2021. 

 5. VPIS v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene pripravnice je mogoč brez sprejemnega preizkusa.  O vpisu učencev, ki so bili vpisani v glasbeno pripravnico in se želijo vpisati v prvi razred nižje stopnje glasbene šole odloča komisija za sprejemni preizkus na predlog učitelja glasbene pripravnice.

  Učenec, ki je uspešno opravil izpit in je pozitivno ocenjen iz drugih obveznih predmetov po predmetniku, se lahko vpiše v naslednji razred.

  Učenec, ki je uspešno opravil izpit ob koncu nižje stopnje, se lahko vpiše na višjo stopnjo glasbene šole, če je mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora o nadarjenosti učenca pozitivno.

 6. EVIDENČNO ZBIRANJE prijav za vpis učencev v 2. in višje razrede bo glasbena šola izvedla od 6. do 16. aprila 2021.

 7. VLOGE ZA PREPIS na OE Glasbeno šolo KGBL sprejemamo do 11. maja 2021.