Iskanje


Organiziranost in organi šole

 

Organigram Višje baletne šole

Višja baletna šola deluje kot organizacijska enota Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. V okviru Višje baletne šole delujejo sledeči organi:

 • strateški svet, 
 • ravnateljica,
 • predavateljski zbor, 
 • strokovni aktivi, 
 • študijska komisija,
 • komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 

 

STRATEŠKI SVET imenuje svet šole za dobo šest let in ga sestavljajo trije predavatelji šole, dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev, dva predstavnika študentov in en predstavnik diplomantov ali diplomantk.

Strateški svet:

 • sprejme dolgoročni razvojni program šole v soglasju s svetom zavoda,

 • predlaga nadstandardne programe,

 • predlaga letni delovni načrt šole,

 • predlaga finančni načrt šole,

 • spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija,

 • obravnava poročila o študijski problematiki oz. zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, itd.,

 • sodeluje z vsemi organi šole.

 

Strateški svet Višje baletne šole sestavljajo: Vesna Cestnik Tehovnik, prof., mag. Nuša Podvornik, Jernej Bizjak, g. Boštjan Zgonc, prof., Sanja Nešković Peršin, Sara Žervanov, Mateja Mlakar, Katarina Škrjanc.

 

PREDAVATELJSKI ZBOR sestavljajo predavatelji šole, vodi ga direktor oz. ravnatelj.

Predavateljski zbor:

 • obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom,

 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,

 • daje mnenje k dolgoročnemu razvojnemu programu šole,

 • obravnava letno poročilo o kakovosti,

 • predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,

 • odloča o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,

 • sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami,

 • daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja,

 • daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje k predlogu ravnatelja oziroma direktorja za napredovanj,

 • imenuje predavatelje šole,

 • sodeluje s študenti in

 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

 

STROKOVNE AKTIVE šole sestavljajo predavatelji istega predmeta oz. istega predmetnega področja ali sorodnih skupin predmetov. Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oz. predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnava pripombe študentov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. Na višji baletni šoli delujejo:

Komunikacijski aktiv (vodja aktiva mag. Dejan Cvitkovič)

Plesno-koreografski aktiv (vodja aktiva Vesna Cestnik Tehovnik, prof.)

Pedagoško-zdravstveni aktiv (vodja aktiva dr. Vesna Podgornik)

 

ŠTUDIJSKO KOMISIJO sestavljajo najmanj trije predavatelji šole, vodi pa jo predsednik, ki je eden izmed članov. Člane in predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oz. drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti in opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

Študijsko komisijo Višje baletne šole sestavljajo: Nina Ogrinc, mag. kin., dr. Leon Stefanija, Urša Rupnik, prof.

 

KOMISIJO ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI študija sestavlja sedem članov, od tega pet predavateljev šole na način, da so enakopravno zastopana vsa predmetna področja ter dva študenta.

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge:

 • ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli,

 • vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije,

 • načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli,

 • sodeluje z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini,

 • spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov,

 • na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter

 • pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.

 

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti Višje baletne šole sestavljajo: dr. Leon Stefanija, mag. Dejan Cvitkovič, Nina Ogrinc, mag. kin., dr. Vesna Podgornik, Urša Rupnik, prof., Žana Vidmar, Mateja Mlakar.